ESU International Partnerships

China
Beijing Normal University, Beijing
Beijing Union University, Beijing
Dalian Association of Youth Culture Exchange, Dalian
Dalian Medical University 
Fujian Hwa Nan Women's College, Fuzhou, Fujian
Liaoning Normal University, Dalian
South China Normal University, Guangzhou
South China Business College
Xi'an Polytechnic University, Xi'an, Xi'an

Top

Estonia

University of Tartu, Tartu

Finland

Turku School of Economics, Turku
University of Vaasa, Vaasa

University of Helsinki

University of Jyvaskyla 

Germany

Aalen University of Applied Sciences, Aalen\

Indonesia

BINUS University, Jakarta

Japan

Doshisha Women's College of Liberal Arts, Kyotonabe-shi, Kyoto
Osaka University of Economics and Law, Osaka
Sakae Institute of Study Abroad

Lebanon

Arts, Science & Technology University in Lebanon, Beirut

Mexico

The National Autonomous University of Mexico, Mexico City

Paraguay

Kansas-Paraguay Partners, Asuncion

South Korea

Chuncheon National University of Education, Gangwon-Do
Dankook University, Seoul
Handong Global University, Pohang
Soongsil University
Sunlin University, Pohang

Taiwan
Kainan University, Taoyuan
National Chun Hsing University, Taichung


Top